Onderzoek
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Energie-investeringsaftrek (hierna: EIA) laten evalueren over de periode 2017-2021. De EIA is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en vermindering van broeikasgasemissies. Met de EIA kan de ondernemer een deel van de kosten van deze bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. In deze evaluatie wordt antwoord gegeven op de vragen die voortvloeien uit de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) en de vragen die zijn gesteld in het Toetsingskader fiscale regelingen. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan.

Resultaten
De bruto energiebesparing van de EIA bedraagt gemiddeld 9,7 PJ per jaar, terwijl de netto energiebesparing (gecorrigeerd voor het aandeel freeriders) wordt geschat op gemiddeld 2,6 tot 6,7 PJ per jaar. De uitvoering van de EIA is doelmatig, terwijl de doeltreffendheid verbeterd kan worden. Een belangrijke verklaring voor de ‘achterblijvende’ doeltreffendheid is te vinden in het relatief hoge percentage freeriders; dit ligt zo rond de vijftig procent. Uit de evaluatie blijkt dat het aantal freeriders in belangrijke mate verschilt tussen technologieën, bedrijven en sectoren.

Gebruikte methode
Deze evaluatie is gebaseerd op de volgende onderzoeksmethoden:

  • Het reconstrueren van een beleidstheorie;
  • Het bestuderen van de literatuur, het portfolio en jurisprudentie;
  • Het houden van een online webenquête;
  • Effectonderzoek via een micro-econometrische methode.
  • Interviews;
  • Het uitvoeren van casestudies.

Kamerbrief
De SEO-rapportage is op 14 juli 2023 met de Tweede Kamer gedeeld. Zie: Evaluatie Energie-investeringsaftrek 2017-2021 | Rapport | Rijksoverheid.nl