Het onderzoek
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft SEO Economisch Onderzoek de doeltreffendheid, doelmatigheid en toekomstbestendigheid van de uitvoering van de WOT-EI in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat het Centrum voor Economische Informatievoorziening (hierna: CEI) er goed in is geslaagd om de data te verzamelen en ontsluiten. Dit gebeurt naar tevredenheid van de eindgebruikers. Aanvullend concludeert SEO in het onderzoek dat de doelmatigheid van de uitvoering van de WOT-EI voldoende is. Ten slotte laat de studie zien dat het CEI voldoende in staat is om toekomstige veranderingen adequaat te volgen. Deze laatste conclusie is conditioneel op de beschikbaarheid van voldoende budget – het budget moet in voldoende mate blijven ‘mee-ademen’ met de knelpunten die bij de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen. In de studie zijn zes aanbevelingen voor de komende periode gedaan.

Methode
Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van jaarverslagen, werkplannen, 15 interviews en een literatuurstudie. Daarnaast is de website van het CEI systematisch onderzocht en bevat het onderzoek een reconstructie van de beleidstheorie en een juridisch kader.

Kamerbrief
De minister van LNV heeft het evaluatierapport met de tweede kamer gedeeld.