Eind 2004 heeft SEO Economisch Onderzoekeen literatuurstudie uitgevoerd naar de nieuwe levensloopregeling. De resultaten van dat onderzoek zijn samengevat in het rapport Hoe gaat de levensloop lopen?. Het afgelopen half jaar is er nieuwe informatie beschikbaar gekomen. In de eerste CAO’s zijn

bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de levensloopregeling. Daardoor kunnen de onderzoeksvragen nu beter worden beantwoord. Dit rapport bestaat uit een update van het rapport ‘Hoe gaat de levensloop lopen?’ op basis van nieuw verschenen literatuur en nieuw verkregen inzichten.

Beperkende factoren bij de haalbaarheid hiervan zullen nog steeds de concurrentie met het spaarloon zijn, maar ook de (niet) gemaakte afspraken in CAO’s en de eventueel daaruit voortvloeiende werkgeversbijdrage.

Zie ook het rapport Hoe gaat de levensloop lopen?