De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang staat sinds 1998, gefaciliteerd door de overheid, de kinderopvangsector ‘met raad en daad’ terzijde. Het Waarborgfonds Kinderopvang doet dit vanuit een onafhankelijke positie naar eigen inzicht; het Waarborgfonds is geen Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) maar stemt zijn activiteiten nadrukkelijk af met de overheid, banken en de sector kinderopvang. Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt enerzijds door het verstrekken van financiële borgstellingen aan ondernemers en hun banken. Anderzijds draagt het Waarborgfonds sinds 2000 bij aan professionalisering van de bedrijfsvoering in de kinderopvangsector op het vlak van ondernemen, investeren en huisvesting.

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft behoefte aan een helder inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van het Waarborgfonds. Hierbij gaat het om twee vragen: of het bestaan van het Waarborgfonds per saldo bijdraagt aan de welvaart in brede zin, en of en hoe het beter kan. Om deze vragen te beantwoorden is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd.