Na het verschijnen van de discussion paper ‘Werkt de markt voor openbaar vervoer?’ en de reacties die de daarin gepresenteerde cijfers hebben opgeleverd, heeft SEO de afgelopen dagen nader onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat de Rijkssubsidies voor openbaar vervoer uit 2004 in het discussion paper ten onrechte zijn vergeleken met de Rijksbijdrage (BDU) in de jaren erna. Daardoor zijn in de discussion paper de uitgaven aan regionaal openbaar vervoer in 2004 onderschat, en is de groei in die uitgaven in de periode 2004-2010 overschat. Daarop heeft SEO de discussion paper ingetrokken en van de website verwijderd.

Ook op andere onderdelen van de analyse is kritiek geuit en naar aanleiding daarvan heeft SEO de afgelopen dagen aanvullend onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek is gebleken dat het algemene beeld van groei van de uitgaven aan regionaal openbaar vervoer – dat na correctie voor voornoemde overschatting resteert – met onZekerheid is omgeven. Zo kunnen de gebruikte CBS cijfers ‘Provinciale uitgaven aan openbaar vervoer’ meer uitgaven bevatten dan alleen uitgaven aan OV en de reizigersopbrengsten bevatten mogelijk niet alle opbrengsten. Onzeker is in welke mate in het aanbod van OV rekening is gehouden met decentralisatie van sommige spoorlijnen van hoofdrailnet naar regionaal OV. Ook kunnen de gemaakte veronderstellingen over de verdeling van de BDU in dit stadium onvoldoende worden getoetst met cijfers die beschikbaar zijn in het publieke domein.

SEO gaat daarom verdiepend onderzoek doen om meer Zekerheid te krijgen over de gebruikte cijfers en de gemaakte veronderstellingen, alvorens een nieuwe, aangepaste versie van de discussion paper te kunnen presenteren. SEO zal voor het verdiepend onderzoek contact zoeken met deskundigen uit de OV-sector.