Interconnectoren zijn verbindingen tussen nationale elektriciteitsnetwerken. In de huidige praktijk worden investeringsbeslissingen hierover in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken, gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector.

Tegen deze achtergrond luidt de centrale vraagstelling van deze studie: Hoe ziet een afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren eruit dat waarborgt dat deze investeringen optimaal zullen bijdragen aan de maatschappelijke welvaart?

Het geïntroduceerde afwegingskader gaat uit van het beleidsevaluatie-instrument van de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) en bevat richtsnoeren voor het inschatten van de maatschappelijke kosten en baten van een investering in interconnectie. De analyse van het reguleringskader richt zich in het bijzonder op kostenallocatie, investerings- versus efficiëntieprikkels en planning van het elektriciteitsnetwerk.