Vraagstelling en conclusie
PWC heeft in 2016 twee onderzoeken uitgevoerd naar respectievelijke de historische en toekomstige effecten van salderen. Op verzoek van het G-40-stedennetwerk heeft SEO een second opinion uitgevoerd op deze twee onderzoeksrapporten. SEO concludeert dat de rapporten ten onrechte stellen dat bij de salderingsregeling sprake is van overstimulering. Ook oordeelt PWC te negatief over de kostenefficiëntie van de salderingsregeling door deze te vergelijken met subsidieregelingen voor technologieën die duidelijke schaalvoordelen en dus kostenvoordelen hebben.

Salderen houdt in dat bewoners/eigenaars van een woning met zon-PV de geproduceerde elektriciteit mogen verrekenen met de geconsumeerde elektriciteit. Meestal gebeurt dit automatisch, omdat de meter terugloopt. Bewoners/eigenaars betalen hierdoor geen energiebelasting en BTW over de gesaldeerde elektriciteit wat een impliciete subsidie is voor de met zon-PV geproduceerde elektriciteit.

Overstimulering is niet gedefinieerd en niet aangetoond
Het kabinet is van plan de salderingsregeling af te schaffen met als argument dat de financiële prikkel die uitgaat van salderen te sterk is: er zou sprake zijn van overstimulering. SEO concludeert dat het PWC rapport over de historische effecten van salderen geen onderbouwing geeft voor de conclusie dat bij salderen sprake is van overstimulering. Het begrip wordt door PWC niet gedefinieerd, noch wordt aangetoond dat de financiële prikkel die uitgaat van salderen te sterk is. SEO concludeert dat de argumentatie op dit punt onjuist is en dat afhankelijk van de definitie ook geconcludeerd kan worden dat sprake is van onderstimulering.

De kostenefficiëntie van salderen ligt op het niveau van vergelijkbare regelingen
SEO concludeert dat PWC te negatief oordeelt over de mate van kosteneffectiviteit van salderen, door deze te vergelijken met subsidieregelingen voor technologieën die duidelijke schaalvoordelen en dus kostenvoordelen hebben. De salderingsregeling zou volgens PWC zelfs de minst kostenefficiënte regeling zijn voor de productie van hernieuwbare energie. Het is naar het oordeel van SEO echter niet legitiem om de salderingsregeling voor kleinschalige zon-PV te vergelijken met de subsidies voor biomassameestook in elektriciteitscentrales zoals PWC doet. Een vergelijking met andere regelingen voor zon-PV systemen of andere kleinschalige systemen voor hernieuwbare energie zoals duurzame warmte laat zien dat de kosteneffectiviteit van salderen vrijwel op hetzelfde niveau ligt als de kosteneffectiviteit van deze andere regelingen, gemeten als de kosten per vermeden ton CO2.

Persbericht G-40 stedennetwerk