De convenanten LeerKracht van Nederland beogen het leraarsvak aantrekkelijker te maken. Per onderwijssector zijn in samenwerking met de sociale partners de kabinetsplannen uit het actieplan LeerKracht van Nederland uitgewerkt. Eén van de beloningsafspraken uit de convenanten betreft de versterking van de ‘functiemix’. Schoolbesturen ontvangen extra geld om meer leraren in een hogere loonschaal te kunnen belonen. Goede leraren dienen aan de hand van objectieve promotiecriteria extra te worden beloond. Het gaat daarbij om leraren die een groot deel van hun contracturen aan lesgevende taken besteden. De maatregelen gelden voor scholen in het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), de beroeps- en volwasseneneducatie (BVE) en het hoger beroepsonderwijs (HBO).

De uitwerking van de nieuwe functiemix staat nog in de kinderschoenen. Nieuwe promotiecriteria zijn op schoolniveau nog nauwelijks opgesteld. Het voorliggende rapport is gebaseerd op gegevens uit een enquête onder het onderwijspersoneel in 2009. Het is een startmeting van het beleid rondom promotiecriteria. Deze meting dient als referentiepunt voor metingen in de komende jaren.