Deze studie is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en ECN in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Een van de centrale doelstellingen van het Nederlandse energiebeleid is het stimuleren van de overgang van de elektriciteitssector naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Om deze doelstelling vorm te geven is een beter zicht nodig op de huidige en toekomstige bijdrage van de elektriciteitssector aan de Nederlandse economie. Tegen deze achtergrond luidt de centrale vraagstelling van deze studie: Wat is de toevoegde waarde van de elektriciteitssector voor de Nederlandse economie nu en in de nabije toekomst? Concreet is het oogmerk van deze studie tweeledig. Enerzijds het verzamelen, presenteren en analyseren van kwantitatieve informatie voor de nulmeting van het economische belang van de elektriciteitssector. Anderzijds het analyseren en verschaffen van informatie over de drijfveren achter de economische betekenis van de elektriciteitsmarkt teneinde aanknopingspunten te bieden voor het energiebeleid van het ministerie van Economische Zaken.