Den Haag komt negatief uit het bijstandsverdeelmodel 2018. De resultaten van de gemeente Den Haag zijn vergeleken met die van Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Almere en Nijmegen. Rotterdam en Almere scoren beter dan Den Haag in termen van het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering ten opzichte van de modelvoorspelling. Voor Rotterdam geldt dit ondanks een vergelijkbare beschikbaarheid van lage banen in de regio. Nijmegen en Almere hebben een beperkter verschil in termen van prijs.

De meest omvangrijke verschillen tussen voorspelde en werkelijke bijstandskans doen zich voor bij de huishoudens met iemand met een middelbare of hoge HCI. Binnen deze groep huishoudens zit het verschil vooral bij de huishoudens met 25- tot 40-jarigen, met gezondheidsproblemen, in een corporatiewoning en met een niet-westerse migratieachtergrond. Daarnaast is het verschil in aantal bijstandshuishoudens groot bij de groep ouderen (50 – AOW-leeftijd). Binnen deze groep is de afwijking met name te vinden bij alleenstaande ouderen, huishoudens met een oudere en iemand met een lage HCI en bij huishoudens met ouderen en iemand met gezondheidsproblemen. Tot slot is de groep 25- tot 30-jarigen interessant omdat zij mogelijk nog veel kansen hebben op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep is het verschil relatief groot bij huishoudens met iemand met een midden of hoge HCI en bij huishoudens met gezondheidsproblemen.

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft SEO Economisch Onderzoek de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel 2018 geanalyseerd. De gemeente Den Haag komt negatief uit het bijstandsverdeelmodel. Dit wordt met name veroorzaakt door een afwijking tussen het voorspelde en feitelijke aantal huishoudens met een bijstandsuitkering. De gemeente Den Haag wilde graag weten bij welk type huishoudens dit verschil zich met name voordoet. SEO heeft daarom voor een groot aantal specifieke huishoudtypen gekeken wat het verschil tussen het voorspelde en feitelijke aantal huishoudens is.

Daarnaast vindt de gemeente Den Haag het interessant om zich te kunnen benchmarken met vergelijkbare gemeenten. SEO heeft een benchmark ontwikkeld die op basis van gemeentekenmerken de meest vergelijkbare gemeenten zoekt en vergelijkt met de gemeente Den Haag. In veel gevallen kijken gemeenten als benchmark naar regionaal omliggende gemeenten, maar de door SEO ontwikkelde benchmark laat zien dat op basis van gemeentekenmerken een andere keuze van benchmarkgemeenten resulteert.

Het onderzoek is beschrijvend van aard. De voorspellingen van het bijstandsverdeelmodel zijn naast de werkelijkheid in de gemeente Den Haag gelegd om zo te bezien waar de grootste verschillen tussen de modeluitkomst en de werkelijkheid zitten. Het betreft een verdieping van de informatietool die op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is te raadplegen. Ook de benchmark laat op beschrijvende wijze zien hoe de gemeente Den Haag scoort ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.