Resultaten
Pensioenuitvoerders kunnen in 50 procent van de gevallen de kleine pensioenen (een aanspraak van minder dan 500 euro) niet overdragen omdat de persoon niet meer actief is als werknemer. Dit heeft verschillende oorzaken. 30 procent van de mensen met een niet overdraagbaar klein pensioen heeft in het eerste half jaar van 2020 geen inkomen uit arbeid. En 20 procent is actief als zelfstandige.

Voor 30 procent van de mensen met niet-overdraagbare kleine pensioenen geldt dat zij niet meer in Nederland wonen. 16 procent van alle personen met niet-overdraagbare kleine pensioenen is geëmigreerd uit Nederland en 14 procent heeft in Nederland gewerkt als arbeidsmigrant en is daarna weer vertrokken.

20 procent van alle personen met een niet-overdraagbaar klein pensioenen is wel actief als werknemer. De helft van deze 20 procent heeft een vaste baan zonder pensioenopbouw en zal waarschijnlijk ik in de toekomst ook geen pensioen opbouwen.

De succeskans van de automatische waardeoverdracht kan verhoogd worden door ten eerste de overdracht te blijven proberen. Dit is effectief voor ongeveer 10 procent van de gehele groep mensen met een niet-overdraagbaar klein pensioen. Ten tweede, het kleine pensioen afkopen. Dit is effectief voor ongeveer 30 procent van alle mensen met een niet-overdraagbaar klein pensioen. Ten derde, de kleine aanspraak samen te voegen met de grootste ‘slapersaanspraak’. Dit is effectief voor ongeveer 60 procent van alle mensen met een niet-overdraagbaar klein pensioen.

Het onderzoek
Het is voor pensioenuitvoerders sinds 2019 mogelijk om kleine pensioenen op eigen initiatief over te dragen naar de huidige pensioenuitvoerder van de betrokkene. In 2020 is geïnventariseerd of het mogelijk is om alle kleine pensioenen die ontstaan zijn vóór 2018 over te dragen naar de huidige pensioenuitvoerder van de betrokkene. Tijdens deze proefuitvraag is gebleken dat de ‘succeskans’ van de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen gemiddeld minder dan 50 procent is. De Pensioenfederatie en Het Verbond van Verzekeraars hebben aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd om die lage succeskans te verklaren.

Gebruikte methode
De 12 pensioenfondsen met de meeste niet overdraagbare kleine pensioenen is gevraagd om gegevens aan te leveren over niet overdraagbare kleine pensioenen die voor 2018 zijn ontstaan. Door de gegevens van kleine pensioen te koppelen aan CBS-Microdata, is in beeld gebracht wat de achtergrondkenmerken zijn van personen met een niet overdraagbaar klein pensioen. Op basis van deze inzichten is verklaard waarom de automatische waardeoverdracht niet altijd lukt.