De overheid wil de veiligheidsproblemen verkleinen die voortkomen uit gebruik van LPG als autobrandstof. Een van de maatregelen die de overheid overweegt is het verhogen van de accijns voor automobilisten. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) van Ecorys en KPMG-BEA geeft aan dat de baten van deze maatregel groter zijn dan de kosten. Een kritische reactie van DHV leidde tot een intensieve discussie over de KBA. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de SEO gevraagd om een oordeel.

Ecorys veronderstelt dat de accijns op LPG zodanig wordt verhoogd dat alle LPG-rijders op diesel of benzine overstappen. Ecorys neemt aan dat het gelijktrekken van de totale kosten per kilometer daarvoor voldoende is. Het overstappen leidt tot welvaartsverlies voor LPG-rijders en tot extra belastinginkomsten voor de overheid. Het effect op de externe veiligheid is beperkt, evenals de baten van ruimtewinst rond LPG-stations en wegen. Daarnaast zijn er ongunstige milieueffecten en treedt waardeverlies van LPG-installaties op. Uit de KBA blijkt dat de in geld uitgedrukte baten van de maatregel (€ 3,1 mld) groter zijn dan de kosten (€ 1,4 mld)

DHV bestrijdt het meenemen van belastinginkomsten en benadrukt het belang van de ‘kale kosten’ (prijs exclusief belastingen) van LPG in vergelijking met diesel en benzine. Ook stelt DHV dat de benodigde prijsverhoging, en daarmee de welvaartsverliezen voor LPG-rijders, twee maal zo hoog is als in de analyse van Ecorys. Tot slot zet DHV vraagtekens bij de door Ecorys betekende milieueffecten.

De methodiek van Ecorys is op hoofdlijnen juist. Ook de uitwerking is correct, met een uitzondering: het gunstige effect van de maatregel op automobiliteit en congestie is niet meegenomen. Daarnaast is een belangrijk effect (‘belastingbaten’) ongelukkig gepresenteerd, hetgeen een onjuiste aanpak lijkt te suggereren, terwijl de aanpak in feite correct is. Tot slot zijn rond de veronderstelde prijsverhoging van LPG en de ruimtebaten keuzes gemaakt die weliswaar verdedigbaar zijn, maat waarbij ook andere keuzes mogelijk zouden zijn geweest. Als gevolg hiervan geeft de KBA voor deze posten een kant van een redelijke bandbreedte weer. Zowel de ruimtebaten als de welvaartsverliezen zouden hoger kunnen uitvallen. De conclusie van Ecorys dat de maatschappelijke baten van uitfasering van LPG groter zijn dan de kosten, lijkt echter robuust.