Voor de toekomstige uitbreiding van de huboperatie op Schiphol is het van belang dat er voldoende capaciteit beschikbaar is in de inkomende en uitgaande pieken. In de belangrijkste pieken is er reeds op dit moment vrijwel geen groeiruimte meer. Het verplaatsen van leisurevluchten naar Lelystad biedt slechts beperkt een oplossing voor het capaciteitstekort in de pieken. Leisureverkeer vindt immers grotendeels plaats buiten de voor de huboperatie belangrijke pieken. Operationele maatregelen, zoals het verhogen van de piekuurcapaciteit en het verbreden van de piekperiodes, kunnen additioneel bijdragen aan het scheppen van groeicapaciteit voor de huboperatie in de toekomst.

SEO en To70 hebben, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in bijgaande rapporten bovenstaande inzichtelijk gemaakt voor de zichtjaren 2023 en 2030. In het licht van het publiek belang dat het Rijk verbindt aan het directe intercontinentale luchtvaartnetwerk op Schiphol is dat relevant. De huboperatie is essentieel voor de huidige omvang van het intercontinentale luchtvaartnetwerk. Het onderzoek laat zien in hoeverre het verplaatsen van leisurevluchten naar Lelystad en het nemen van operationele maatregelen een rol kunnen spelen in het vrijmaken van capaciteit in de voor de huboperatie belangrijke inkomende en uitgaande pieken.

SEO en To70 hebben vluchtdata van Schiphol over 2017 geconfronteerd met de door de luchtvaartsector (Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en Luchtverkeersleiding Nederland) vastgestelde landings- en startcapaciteit over de dag. Op die manier wordt de huidige benutting van die capaciteit inzichtelijk gemaakt. Vervolgend wordt het huidige vluchtaanbod verhoogd met de verwachte toekomstige economische groei, waarbij rekening wordt gehouden met de totale capaciteitslimiet van 500.000 vliegtuigbewegingen op Schiphol tot en met 2020. Voor zowel 2023 als 2030 wordt tot slot inzichtelijk gemaakt in hoeverre het verplaatsen van leisurevluchten en het nemen van operationele maatregelen bijdragen aan de reductie van de capaciteitsbenutting in de inkomende en uitgaande pieken.