Het doel van dit rapport is om de fiscale compliance van startende ondernemingen te beschrijven en factoren te onderscheiden die deze compliance beïnvloeden. Het rapport geeft een inventarisatie van bestaande literatuur, zowel wetenschappelijke literatuur als rapporten van toegepaste onderzoeksinstituten. Aangezien de literatuur over compliance van startende ondernemingen beperkt is, moeten we dikwijls de bestaande kennis over compliance in het algemeen enerzijds en startende ondernemingen anderzijds combineren in onze redenering.

Bij het samenstellen van het literatuuroverzicht is gecombineerd gebruik gemaakt van twee leidraden. Als eerste leidraad geldt een ontwikkelingsmodel voor startende ondernemingen. Startende ondernemingen doorlopen volgens het model verschillende fases en in ieder van deze fases kan hun compliance anders zijn. Dit heeft deels te maken met het feit dat ze in iedere fase te maken hebben met andere regelgeving.

Als tweede leidraad voor het rapport geldt de tafel van elf. De tafel van elf is een door het Ministerie van Justitie ontwikkeld instrument dat kan worden gebruikt om de naleving van regelgeving te toetsen. Kern van dit instrument zijn elf dimensies die met elkaar bepalend zijn voor de naleving van regelgeving, in dit geval fiscale compliance.