In Nederland wordt al vele decennia regionaal economisch beleid gevoerd. Dit beleid is er op gericht om enerzijds de welvaartsverschillen tussen Nederlandse regio’s te verkleinen en anderzijds om de welvaartsgroei in geheel Nederland te vergroten. Momenteel wordt een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) uitgevoerd, met de volgende probleemstelling: ‘In welke mate heeft het regionaal economisch beleid naast de verkleining van regionale welvaarts- en werkgelegenheidsverschillen, bijgedragen aan de totale economische groei in

Nederland? Wat zijn de motieven om – naast nationaal economisch beleid – regionaal economisch beleid te voeren en tot welke vormen van regionaal beleid geven deze motieven aanleiding? Welke vormen van regionaal beleid leveren een (kosten) effectieve bijdrage aan het economische groeivermogen op lange termijn?’

gevraagd een literatuurstudie uit te voeren naar evaluaties van regionaal economisch beleid in onderzoeken van de laatste dertig jaar. De literatuurstudie richt zich met name op de eerste deelvraag uit de IBO startnotitie; gericht op de effectiviteit van het beleid.