In dit rapport geeft SEO een second opinion over het TNO Inro onderzoek ‘De maatschappelijke betekenis van doorvoer’. De second opinion moet vaststellen of het onderzoek een correct beeld geeft van de maatschappelijke betekenis van doorvoer. Twee vragen staan in het onderzoek centraal:

De second opinion is gebaseerd op het genoemde TNO Inro rapport en op de beantwoording door de auteurs van een door de SEO opgestelde vragenlijst over het rapport. De vragen en antwoorden zijn in een bijlage opgenomen. Verder zijn de door de opdrachtgever van het TNO Inro onderzoek opgestelde onderzoeksvragen in beschouwing genomen. Ook is commentaar van TNO Inro en van de Klankbordgroep Onderzoeken Havenvisie van de Nationale Havenraad op een concept second opinion in het rapport verwerkt.