In Nederland zijn verschillende instituten die in de muzieksector de besteltaken promotie, educatie, erfgoedontsluiting, documentatie en coördinatie invullen. In opdracht van het Ministerie van OCW heeft SEO Economisch Onderzoek onderzocht, in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om het Nationaal Pop Instituut en het Nieuwe Muziekinstituut (kamermuziek, jazz) te bundelen.

Er is een analyse gemaakt van de verschillen en overeenkomsten tussen de muzieksegmenten die bediend worden en de taakinvulling van beide instituten. Daarbij is het muziekveld, de musici en de componisten die de doelgroep vormen van de besteltaken, en de middenveldorganisaties die belangrijke partners zijn bij het tot stand komen van besteltaakactiviteiten, uitgebreid aan het woord gekomen. Het belangrijkste geconstateerde verschil zit in de cultuur van de respectievelijke doelgroepen. De popmuziek heet een tegencultuur te zijn, die weinig vatbaar is voor de bemoeienis van instituties. Kamermuziek en jazz zijn meer established, en staan open voor institutionele ondersteuning.

We concluderen niettemin dat de overeenkomsten tussen de segmenten aanzienlijk groter zijn dan de verschillen. Beide instituten verlenen vergelijkbare diensten, met vergelijkbare processen, op basis van vergelijkbare competenties en attitudes aan vergelijkbare klantengroepen. Mede omdat beide instituten klein zijn, kan bundeling van beide instituten leiden tot besparingen op vaste kosten en vermindering van continuïteitsrisico’s. Omdat de instituten deels complementair zijn in competenties, is er sprake van te benutten ruimte voor kruisbestuiving: het is plausibel dat bundeling leidt tot vergroting van de slagkracht.

We bevelen daarom een fusie van beide instituten aan. Uitgaande van de cultuurverschillen in de muzieksegmenten is het daarbij essentieel dat alle doelgroepen zich kunnen blijven herkennen in een te vormen sectorbreed instituut. Een organisatiemodel met zoveel mogelijk gedeelde back office taken, en verschillende, goed herkenbare front offices voor de onderscheiden segmenten, ligt daarbij voor de hand.