De containeroverslag in de Rotterdamse haven zal tot 2040 naar verwachting fors groeien. Dit ondanks de economische crisis. Het vervoer van containers naar het achterland gebeurt nu nog grotendeels via de weg. Om verdere congestie op de weg te voorkomen (de A15 slibt dicht), is het belangrijk om de potentie van het spoor en het water optimaal te kunnen benutten. De ligging van de Rotterdamse haven aan de grote rivieren en de Noordzee maakt dat de overslag van containers naar binnenvaart en short sea shipping (kustvaart) goed mogelijk is. De overheid heeft tien voorstellen geformuleerd om het vervoer meer over spoor en water te laten plaatsvinden.

Moet en kan de overheid hierbij een rol spelen of kan de markt deze doelstellingen zonder aanvullend overheidsbeleid bereiken? Vanuit economisch perspectief is de rol van de overheid bij het uitvoeren van deze tien voorstellen beperkt. De overheid heeft een rol als het gaat om het creëren van de juiste randvoorwaarden, maar heeft nauwelijks een rol bij de uitvoering van de voorstellen.

Dit rapport maakt onderdeel uit van het KiM-project ‘Achterlandcongestie en de rol van short sea shipping en binnenvaart’. Het doel van dit KiM-project is om potentiële ontwikkelingen in binnen- en kustvaart te verkennen die bij kunnen dragen aan duurzame en bereikbare achterlandverbindingen van de mainport Rotterdam en omliggende zeehavens.