De zorguitgaven groeien sneller dan het bruto nationaal product, en zullen dit naar verwachting ook in de toekomst blijven doen. Ceteris paribus betekent dit dat de zorguitgaven steeds meer druk zullen leggen op andere collectieve uitgaven, zoals onderwijs en veiligheid, met het risico dat deze worden verdrongen. Dit is niet per definitie een probleem, het kan zelfs maatschappelijk gewenst zijn als daar bijvoorbeeld veel gezondheidswinst tegenover staat. In het verleden is een stijging van het aandeel zorg in de collectieve uitgavenquote politiek aanvaardbaar gebleken. De vraag hoe de uitgaven in de zorg worden beheerst en beïnvloed, blijft echter hoogst relevant. Daarover gaat dit rapport.

De twee hoofdvragen die worden beantwoord in dit rapport zijn: welke maatregelen heeft de overheid tot haar beschikking om microdoelmatigheid te stimuleren? Via welke kanalen kunnen de behaalde doelmatigheidswinsten vervolgens terugvloeien naar de samenleving, en daarmee bijdragen aan de kostenbeheersing op macroniveau?

Dit rapport is geen resultaat van een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. Dit rapport is een analytische bewerking van de opvallendste en belangrijkste meningen van verschillende partijen uit het veld. Deze meningen zijn uitgevraagd tijdens twee vier uur durende sessies met experts uit het veld. In bijlage B staat aangegeven welke partijen dit waren. Bijlage C is de presentatie van de gespreksonderwerpen die in deze sessies zijn besproken. De rol van SEO Economisch Onderzoek in deze sessies was het uitvragen van al deze verschillende meningen. Zoals het inzichten van verschillende partijen betaamt, lopen zij (soms sterk) uiteen. Sommige meningen worden breder gedeeld door de deelnemers. Andere meningen zijn van een enkeling. Echter, soms kan juist de mening van een eenling in het debat zorgen voor nieuwe inzichten. Vervolgens heeft SEO Economisch Onderzoek de meningen analytisch bewerkt tot een samenhangend geheel. Het ministerie heeft bewust gekozen om voor dit rapport geen onderzoek te laten verrichten. Dit omdat zij juist de meningen uit het veld wilde horen.