Het boekenvak draagt bij aan de Nederlandse economie doordat de sector omzet genereert, waarde toevoegt en werkgelegenheid en arbeidsinkomens creeërt. De toegevoegde waarde geeft bijvoorbeeld de waarde weer die in het productieproces wordt toegevoegd aan de ingekochte goederen en diensten. De over auteurs en vertalers, uitgevers en verkopers van algemene boeken opgetelde toegevoegde waarde kan worden gezien als het ‘bbp’ van het Nederlandse boekenvak. Deze bedraagt in 2017 minstens € 218 miljoen.

Het onderzoek schat de bijdrage van het boekenvak aan de Nederlandse economie in. De focus ligt daarbij op de productiezijde van het boekenvak, opgevat als de keten van auteurs en vertalers via uitgevers naar boekverkopers. Het gaat om auteurs van oorspronkelijk Nederlandstalige werken, om vertalers naar het Nederlands en om Nederlandse uitgevers en verkopers van algemene boeken. Andere schakels in de ‘boekenketen’, zoals de literair agent die diensten verricht voor auteurs, CB die de distributie van boeken verzorgt en ontwerpers/illustratoren van boeken, vallen buiten de reikwijdte van het onderzoek. De inschatting kan worden gezien als een een indicatie van de orde van grootte van het economische belang.

Het centrale element in de analyses is het algemene boek en de direct daarvan afgeleide producten en diensten. Algemene boeken zijn alle boeken die niet tot de educatieve en wetenschappelijke boeken behoren. Afgeleide producten en diensten zijn bijvoorbeeld optredens van auteurs en op boeken gebaseerde films.

Het economische belang van het boekenvak is ingeschat voor het jaar 2017. Hiervoor is eerst in kaart gebracht welke databronnen er bestaan voor de benodigde indicatoren. Uit deze databronnen is vervolgens in samenspraak met opdrachtgever en begeleidingscommissie een keuze gemaakt, gebaseerd op de mate waarin de beschikbare gegevens aansluiten op de gewenste indicatoren. Waar directe metingen beschikbaar waren, zijn deze gebruikt. In de andere gevallen is gebruikgemaakt van eerder uitgevoerde enquêtes, sectordata, kengetallen en waar noodzakelijk onderbouwde veronderstellingen. De uiteindelijke inschatting combineert diverse bronnen, zoals verkoopdata voor de omzet van boeken, CBS-data voor het aandeel toegevoegde waarde en door de branche geleverde cijfers met betrekking tot werkgelegenheid en arbeidsinkomen.

Het rapport is tezamen met onderzoeken naar de impact van het lezen van boeken en de maatschappelijke invloed van boekhandels gepubliceerd door KVB Boekwerk.