De cybersecurity-sector levert een belangrijke bijdrage aan het borgen van het vertrouwen in de digitale economie. Alhoewel ook door andere sectoren dan de ICT-sector een bijdrage aan cybersecurity wordt geleverd, ligt in deze studie de focus op cybersecurity-diensten en producten binnen de ICT- sector.

SEO Economisch Onderzoek heeft via een enquête, die is uitgevoerd onder ICT-bedrijven, de omvang van de cybersecurity-sector bepaald. Uit de enquête blijkt dat in 2014 ongeveer 10 procent van de omzet binnen de ICT-sector gekoppeld was aan cybersecurity-activiteiten.

Op basis van de enquête en CBS-microdata concludeert het rapport dat in 2014 de toegevoegde waarde van de cybersecurity-sector 3,8 à  4,1 miljard euro was. In 2014 hebben bedrijven die cyberactiviteiten uitvoeren met ongeveer 0,6 procent bijgedragen aan het Nederlandse BBP, ten opzichte van 0,4 procent in 2010. De cybersecurity-sector groeide jaarlijks met jaarlijks 14,5 procent sneller dan de ICT-sector zelf. De ICT-bedrijven in de enquête verwachten een jaarlijkse groei van omzet uit cybersecurity-activiteiten van ongeveer 7 procent.

De cybersecuritysector creëert toegevoegde waarde door het aanbieden van producten en diensten die de cyberrisico’s proberen te verminderen en schade efficiënt te herstellen. Een precieze meting van deze waarde voor de economie als geheel blijkt moeilijk. Deze studie schetst een aantal methoden voor het meten van deze waarde en kijkt naar cyberincidenten en de omvang van de schade als een mogelijke indicator. Vanwege methodologische beperkingen bleek het niet mogelijk om harde conclusies te trekken over de toegevoegde waarde van cybersecurity.

Met behulp van de input van een 30-tal deskundigen (middels interviews en ronde-tafels) uit de sector is een analyse gemaakt van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de Nederlandse cybersecurity-sector. Uit de SWOT-analyse blijkt dat er sprake kan zijn van marktfalen: er gaat, ondanks de groei van de sector, iets mis in de markt, met name door asymmetrische informatie, kennis-spillovers en netwerkeffecten, marktmacht en het hold-up probleem en andere knelpunten (bijvoorbeeld gedragsproblemen). Het onderzoek doet suggesties voor de aanpak van die knelpunten.