De Grote Uittocht, een gezamenlijke publicatie uit 2010 van het Ministerie van BZK en de werkgevers- en werknemersorganisaties in de publieke sector (VSO en SCO), laat een substantiële uitstroom van werknemers zien uit de sector in de volgende tien jaar. Dat zijn in belangrijke mate werknemers die met pensioen gaan, maar ook werknemers die vertrekken naar andere sectoren. In het openbaar bestuur wordt daarnaast in de komende jaren op het personeelsbestand bezuinigd. Uitgaande van een voorzichtig scenario blijkt dat het openbaar bestuur in de volgende jaren een netto arbeidsvraag overhoudt, die zich in belangrijk mate op hoger opgeleide werknemers (HBO en WO) richt. Meer dan de helft van de werknemers in het openbaar bestuur is hoger opgeleid.

SEO brengt de toekomstige arbeidsmarktproblematiek van de publieke sector in kaart, inventariseert wat de doelstellingen zijn die daarbij horen en beschrijft de maatregelen die nodig zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Uit het brede scala van mogelijke maatregelen die nuttig zijn om tegemoet te komen aan de kwantitatieve en kwalitatieve dimensie van de toekomstige netto arbeidsvraag naar personeel in het openbaar bestuur is een aantal potentieel beloftevolle richtingen geselecteerd.

Voor negen maatregelen is doorgerekend wat de mogelijke impact zou kunnen zijn. Daarbij gaat het vrijwel altijd om het doorrekenen van het mogelijk potentieel van een maatregel. Ook moet worden benadrukt dat het gaat om ‘back of de envelope’ berekeningen die met veel onZekerheid zijn omgeven. De maatregelen die worden doorgerekend hebben betrekking op het verhogen van de pensioenleeftijd, het verminderen van de productiviteitsverschillen tussen de private en de publieke dienstverlening, het verkorten van de duur van het WW recht, fiscale maatregelen voor hogere arbeidsdeelname, verhoging van het studierendement, lager ziekteverzuim, flexibilisering van de werktijden en het verhogen van de productiviteit door te investeren in het menselijk kapitaal en door prestatiebeloning.