Monitor Genderdiversiteit 2023 
Voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven is sinds januari 2022 een ingroeiquotum van kracht. Wordt met een benoeming niet aan de minimumeis van een derde vrouw/man voldaan, dan blijft de stoel leeg. Een vergelijkbare maatregel ontbreekt voor de (semi)publieke sector. Toch zijn in 2023 met name vrouwen en non-binaire personen ook in deze sector nog op veel plekken ondervertegenwoordigd. Dit blijkt uit de Monitor Genderdiversiteit, een onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW jaarlijks uitvoert. 

Wel wordt er vooruitgang geboekt in de (semi)publieke top. In 2023 spreken we van ‘een zichtbaar verschil’. Zo steeg het gemiddelde aandeel vrouw van 37 procent in 2022 naar 39 procent in 2022. Ook tussen 2021 en 2022 steeg het gemiddelde aandeel vrouw met twee procentpunten, destijds van 35 procent naar 37 procent. Net als in het bedrijfsleven zijn vrouwen beter vertegenwoordigd in toezicht dan in bestuur. Ook zien we aanzienlijke verschillen tussen sectoren, net als in eerdere jaren.  

Een groep die nadrukkelijk ontbreekt in de gegevens zijn non-binaire personen. Op basis van openbare gegevens over meer dan 20 duizend personen is geen enkel voorbeeld van een non-binair persoon in de top bekend. Privacywetgeving belemmert hierbij de registratie van het gender waarmee een persoon zich identificeert. Wel kan een persoon openlijk als non-binair naar buiten treden. Ook hier zijn geen voorbeelden van terug te vinden voor de top van het (semi)publieke veld.     

Alle gegevens zijn per sector, instelling en toporgaan terug te vinden in het dashboard van de monitor. Dit dashboard is hier te raadplegen.