Gemeenten kunnen op grond van de nieuwe Wmo meeropbrengsten ontvangen door hogere eigen bijdragen op te leggen. Daarnaast wordt er in 2015 een korting doorgevoerd van in totaal € 1,2 miljard op het budget voor wat vanuit de huidige AWBZ wordt overgeheveld naar het gemeentefonds en op het budget voor huishoudelijke verzorging. Het ministerie van VWS heeft SEO verzocht te onderzoeken wat de effecten zijn van een verruiming in de parameters op grond waarvan de maximale eigen bijdrage voor een cliënt bepaald wordt. Dit rapport richt zich op de effecten van aanpassingen in de waarden van de parameters op de taakstelling die gemoeid gaat met de decentralisatie. Daarnaast onderzoekt het rapport de effecten van deze aanpassingen op de betalingen van huishoudens aan eigen bijdragen voor Wmo-ondersteuning.

De verruiming van eigen bijdrageregeling levert in de berekeningen van dit onderzoek € 30 miljoen tot € 240 miljoen op. Dit is gelijk aan 2,5-20 procent van de korting. Dit gaat gepaard met hogere eigen bijdragen van gemiddeld € 56 tot € 452 op jaarbasis. De effecten variëren voor verschillende groepen huishoudens. Het scenario met de kleinste bezuiniging heeft een bandbreedte van € 37 tot € 84. Het scenario met de grootste bezuiniging heeft een bandbreedte van € 0 tot € 894.