Resultaten
Op basis van literatuuronderzoek, een enquête onder werkgevers en interviews komt naar voren dat het omscholen van nieuwe werknemers in een krappe arbeidsmarkt moeilijk te realiseren is. De potentiële doelgroep voor de regeling is voldoende om de regeling volledig te benutten (bijna 10.000 omscholingstrajecten). Wanneer wordt gekeken naar de uitvoering van de regeling blijkt dat de tijd die werkgevers hebben besteed aan het aanvragen van de subsidie varieert tussen de twee en tien uur. Uit interviews met brancheorganisaties blijkt dat leden het als een drempel ervaren dat ze zelf aanvragen moeten opstellen en indienen.

Op basis van de analyses zijn vijf conclusies getrokken die kunnen bijdragen aan een succesvollere openstelling van een toekomstige regeling:

  • Conjuncturele krapte leidt tot onderbenutting van de subsidieregeling. Een volgende openstelling in een minder krappe arbeidsmarkt zal waarschijnlijk succesvoller zijn in het omscholen van nieuwe medewerkers;
  • De doelgroep van werkgevers is voldoende groot om het gewenste aantal omscholingstrajecten te kunnen benutten en kan effectief worden bereikt via branches;
  • Meer ruimte bieden aan omscholing binnen beroepssegmenten of zelfs binnen beroepen vergroot de effectiviteit van de regeling, omdat veel werkgevers binnen hun organisaties vaak behoefte hebben aan het omscholen naar een nieuw beroep en niet altijd naar een ander beroepssegment;
  • Drempels bij het indienen van een aanvraag kunnen worden verlaagd door de aanvraagperiode te verlengen, aanvragen door werkgevers én brancheorganisaties/opleidingsfondsen mogelijk te maken en de keuze voor de opleiding en begeleiding aan branches over te laten;
  • Het gebruikmaken van de aanbevelingen omtrent communicatie en administratieve lasten uit de evaluatie van vergelijkbare regelingen kan de effectiviteit vergroten. Uit evaluaties van vergelijkbare regelingen komt naar voren dat de aanvraagroute via brancheorganisaties en/of opleidingsfondsen voor veel mkb-ondernemers drempels wegneemt om een aanvraag in te dienen. Verder is het belangrijk om helder te communiceren over het doel en de voorwaarden van de regeling. Ook hier kunnen brancheorganisaties en opleidingsfondsen een rol spelen door hun leden te helpen bij het opstellen van een aanvraag.

Onderzoek
Dit onderzoek bevat een kwalitatieve evaluatie van de eerste openstelling van regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en Techniek’. De evaluatie richt zich op de redenen van onderbenutting na eerste openstelling eind 2021 en bevat lessen om bij een volgende openstelling een groter aantal bedrijven te bereiken.

Gebruikte methode
Literatuuronderzoek, een enquête onder werkgevers en interviews.