Onderzoek:
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Energie-Innovatieregelingen (hierna: EIR) laten evalueren over de periode 2012-2021. Deze regelingen bestaan uit de DEI, DEI+, HER, HER+, TSE en de MOOI. SEO Economisch Onderzoek heeft een kwantitatieve effectmeting uitgevoerd van de economische impact van de EIR op het Nederlandse bedrijfsleven.

Resultaten:
De resultaten laten zien dat de regelingen een positief effect hebben op de werkgelegenheid van bedrijven met 1 werknemer (gemiddeld 2,6 procent) en bedrijven met minder dan 10 werknemers (gemiddeld 15,7 procent). Deze bedrijven nemen dan extra personeel aan. Voor bedrijven met meer werknemers zijn er geen effecten. Aanvullend kan een voorzichtig positieve conclusie getrokken worden over het effect van de regeling op de omzet van bedrijven met 1 werknemer. Er zijn geen effecten op de omzet bij bedrijven met werknemers.

Gebruikte methode:
Met behulp van propensity score matching is een controlegroep met vergelijkbare bedrijfskarakteristieken samengesteld. Vervolgens is de ontwikkeling van deze controlegroep met behulp van een aantal ‘difference-in-difference’-regressies vergeleken met de ontwikkeling van de groep EIR-gebruikers. In de lineaire panel modellen houden we rekening met o.a. algemene verschillen tussen bedrijven en een tijdstrend. Ten slotte zijn ook enkele descriptieve analyses uitgevoerd.

Kamerbrief:
De SEO-notitie is onderdeel van het onderzoeksrapport van Dialogic. Dit rapport is op 11 juli 2023 met de Tweede Kamer gedeeld. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/07/11/bijlage-1-eindrapportage-evaluatie-energie-innovatie-regelingen