Specifiek voor het mkb heeft de overheid in 2013 de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) gelanceerd. De doelstelling van de MIT is het bevorderen van innovatie bij het mkb en om het mkb beter te laten aansluiten bij de door de Topsectoren opgestelde innovatie-agenda’s. De MIT omvat verschillende subsidie-instrumenten, waarvan kennisvouchers, R;D-samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsprojecten de omvangrijkste zijn. De MIT-regeling formeel per 1 maart 2018. In het kader van de Rijksbrede regeling voor Periodiek Evaluatieonderzoek en met het oog op een eventuele verlenging van de regeling heeft het ministerie van EZ Technopolis Group en SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven om een onafhankelijke evaluatie van de MIT-regeling voor de periode 2013 – 2016 uit te voeren. SEO heeft hierbij de econometrische analyse op basis van de adviezen van de commissie-Theeuwes uitgevoerd.

Uit deze evaluatie blijkt dat er in het algemeen geen grote knelpunten zijn. De doelgroep van de MIT blijken in de ruim de helft van de gevallen zeer kleine bedrijven te zijn, dit zijn zowel starters als langer bestaande bedrijven. Het is nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de harde economische resultaten, omdat nog niet alle MIT-projecten zijn afgelopen en het soms ook enige tijd duurt voordat economische resultaten optreden. Wel wijzen de resultaten op additionele investeringen in innovatie van deelnemers als gevolg van deelname aan de MIT. Aanbevolen in het rapport wordt om de MIT-regeling voort te zetten na 2018.