Het onderzoek Het Capaciteitsorgaan is een stichting die de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg onderzoekt. Op basis daarvan maakt het Capaciteitsorgaan ramingen voor de benodigde instroom in de opleidingen. De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan de zorgsector en de overheid. Tegen de achtergrond van een motie van de Tweede Kamer om de werkwijze en effectiviteit van het Capaciteitsorgaan te evalueren  laat het Capaciteitsorgaan zijn activiteiten opnieuw onafhankelijk evalueren. Specifiek wil de Tweede Kamer weten in hoeverre de ramingen uit het verleden uitgekomen zijn. Dit onderzoek beschrijft de werking van het ramingsmodel en de totstandkoming van de instroomadviezen.

Resultaten De evaluatie heeft aangetoond dat het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan goed in elkaar zit. Er werden afwijkingen geconstateerd van 0,2% tot 0,9% per jaar. SEO heeft een aantal verbetersuggesties gedaan. Deels betreft het activering van parameters die al sinds de start in het ramingsmodel zitten maar nog niet gebruikt konden worden wegens het ontbreken van betrouwbare data, deels betreft het een andere hantering van de parameters waardoor ze interessanter worden voor de ramingen.

Methode Naast de documentatierapporten van het ramingsmodel en de Capaciteitsplannen, vormt het ramingsmodel zelf (de Excelmodellen) de basis voor dit onderzoek. De analyses vergelijken het in de ramingen verwachte beschikbare aanbod en het daadwerkelijke beschikbare aanbod. Daarnaast zijn de aannames in het model en de structuur van het model tegen het licht gehouden. Ook interviews met diverse stakeholders binnen het Capaciteitsorgaan dienen als input voor dit onderzoek.

Dit rapport is ook gepubliceerd op de website van het Capaciteitsorgaan.