In het kader van een experiment zijn drie verschillende brieftypen naar bedrijven gestuurd om hen op de mogelijkheid te wijzen om premiekorting te ontvangen wanneer zij een oudere uitkeringsgerechtigde aannemen. Het versturen van deze brieven heeft een positief effect gehad op het gebruik van de premiekorting door kleine en middelgrote bedrijven die daarvoor nog geen gebruikmaakten van de premiekorting.

Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid te verhogen streeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er naar om gedragswetenschappelijke inzichten toe te passen in het gehele proces van beleid, uitvoering en communicatie. In dat kader is een experimenteel onderzoek uitgevoerd waarin werkgevers via verschillend opgestelde brieven zijn geattendeerd op het recht op premiekorting als zij een oudere uitkeringsgerechtigde in dienst nemen. De drie briefvarianten zijn opgesteld op basis van inzichten uit de gedragseconomische literatuur. De brieven spelen in op respectievelijk het behalen van een financieel voordeel, het mislopen van inkomsten (verliesaversie) en een sociale norm voor bedrijven.

Experiment uitgevoerd onder 40.000 bedrijven. Elk van de drie brieven is gestuurd aan 10.000 bedrijven. De resultaten zijn vergeleken met een controlegroep van 10.000 bedrijven die geen brief hebben ontvangen. Middels beschrijvende statistieken en regressieanalyses is onderzocht welk effect de brieven hebben gehad op het gebruik van de premiekorting en het aannemen van werkloze ouderen.