Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Zij ontvangen hiervoor twee budgetten: een budget voor de bekostiging van de uitkeringsuitgaven, het inkomensdeel, en een budget voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden, het participatiebudget. Momenteel worden de middelen voor het inkomensdeel over gemeenten met 25.000 of meer inwoners verdeeld op basis van een objectief verdeelmodel. Dit model maakt gebruik van 13 verdeelmaatstaven, zoals het percentage lage inkomens, het percentage éénouderhuishoudens, het percentage banen handel en horeca, enzovoorts.

verdeelmaatstaven trendbreuken bevatten. Bij de baangegevens blijkt sprake van een kleine trendbreuk. Het effect hiervan is echter verwaarloosbaar. De gewichten in de herschatting komen over het algemeen overeen met de gewichten in de herschatting voor 2013. Het gemiddelde absolute herverdeeleffect is bij de huidige herschatting iets kleiner dan bij de vorige herschatting (14,0% ten opzichte van 14,7%).