Begin juni 2012 is de Wet werken naar vermogen (WWNV) na de val van het Kabinet controversieel verklaard. Dit betekent dat de WWNV niet per 1 januari 2013 in werking zal treden zoals het voornemen van het kabinet was. Dit betekent ook dat delen van dit onderzoek zijn ingehaald door de realiteit en nu achterhaald zijn.

Het kabinet is voornemens op 1 januari de Wet werken naar vermogen (WWNV) in werking te laten treden. Het kabinet zorgt met de WWNV voor één regime voor iedereen met arbeidsvermogen die voorheen een beroep zou doen op de Wet Wajong, de sociale werkvoorziening (WSW) of de Wet werk en bijstand (WWB). Mensen die niet volledig of duurzaam arbeidsongeschikt zijn, vallen vanaf 1 januari 2013 niet meer onder de Wajong, maar onder de WWNV. Mensen die voor invoering van de WWNV in aanmerking kwamen voor de WSW, maar niet voor de indicatie ‘beschut werk’, vallen vanaf 2013 onder de WWNV.

Het rapport (hieronder) bestaat uit twee deelrapportages die afzonderlijk van elkaar gelezen kunnen worden. De eerste deelrapportage bespreekt de verdeling van de middelen over gemeenten op basis van de reguliere systematiek. Dit onderzoek herschat de gewichten van de verdeelkenmerken en gaat daarbij in op mogelijke trendbreuken en herverdeeleffecten. De tweede deelrapportage beschrijft twee voorstellen voor een verdeling van het andere deel van de gebundelde uitkering op basis van de historische verdeling van de ‘nieuwe’ doelgroep.