De meeste kennismigranten komen naar Nederland via de Kennismigrantenregeling. Deze regeling zorgt voor een snelle afhandeling en toekenning van de verblijfsvergunning voor migranten met een looninkomen dat boven een bepaalde grenswaarde ligt. Het idee hierachter is dat het looninkomen een reflectie is van de arbeidsproductiviteit van werknemers en daarmee van de waarde van deze kennismigranten voor de Nederlandse economie. Om die reden geldt in de Kennismigrantenregeling een grenswaarde die boven het gemiddelde Nederlandse looninkomen ligt om ervoor te zorgen dat kennismigranten een meer dan gemiddelde bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.

Er worden geen aanwijzingen gevonden dat de hogere grenswaarde die geldt vanaf 30-jarige leeftijd een belemmering vormt voor deze ‘oudere’ kennismigranten om naar Nederland te komen. Ook zijn er geen aanwijzingen voor grote selectie effecten in de groep kennismigranten ouder dan 30 jaar. Het aantal kennismigranten dat op 30-jarige leeftijd naar Nederland komt ligt maar iets lager dan het aantal kennismigranten van 29 jaar: ongeveer 70 personen in 2012 en nog minder in eerdere jaren.

Kennismigranten met een werkende partner hebben een grotere kans om langer in Nederland te blijven wonen dan kennismigranten met een niet-werkende partner. Om kennismigranten langer in Nederland te laten verblijven, liggen daar nog beleidsmogelijkheden. Tussen 2005 en 2012 was maar 26 procent van de partners van kennismigranten werkzaam. Als meer partners zouden kunnen worden gestimuleerd om te gaan werken, zouden kennismigranten gemiddeld langer in Nederland blijven wonen.

Buitenlandse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs hebben baat bij het opdoen van werkervaring tijdens hun studie. Het verhoogt hun kans om in Nederland te blijven wonen gedurende de eerste jaren na hun afstuderen. De omvang van dat effect is echter beperkt. Er is eerder sprake van een omgekeerd effect: buitenlandse studenten die al van plan zijn om langer in Nederland te blijven wonen na hun afstuderen zijn meer geneigd om (relevante) werkervaring op te doen tijdens hun studie. Om die reden zal beleid dat er op gericht is om buitenlandse studenten meer mogelijkheden te geven om meer uren te werken tijdens hun studie, nauwelijks leiden tot een langer verblijf van deze studenten na hun afstuderen.

Dit rapport is gebruikt als input voor het OECD-rapport ‘Recruiting Immigrant Workers: The Netherlands’, zie: http://www.oecd.org/els/mig/recruiting-immigrant-workers-the-netherlands-2016-9789264259249-en.htm