Resultaten
Een eventuele verruiming van de capaciteit op Schiphol tot 540.000 vluchten per jaar verhoogt de Nederlandse welvaart in 2025 met € 40 – 226 miljoen afhankelijk van de economische groei. De extra capaciteit kan het beste worden ingezet voor operaties waar veel (zakelijke) vraag naar is vanuit de Nederlandse markt, die zorgen voor extra concurrentie in de markt, momenteel nog laagfrequent worden uitgevoerd en met relatief zuinige toestellen worden uitgevoerd.

Het blijvend beperken van de capaciteit op Schiphol leidt tot hogere reiskosten voor passagiers en bedrijven. Daar staat tegenover dat de negatieve externe effecten in Nederland niet verder toenemen. Prijsgevoelige segmenten, waaronder niet-zakelijke passagiers en transferpassagiers worden verdrongen van de luchthaven. Daarvoor komen meer lucratieve zakelijke passagiers en herkomstbestemmingspassagiers in de plaats. Luchtvaartmaatschappijen zullen steeds meer focussen op deze lucratieve segmenten, wat kan leiden tot netwerkverschraling. Door de hogere reiskosten wordt de Schipholregio minder aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen. Een jaarlijkse capaciteitsgroei in lijn met de economische ontwikkeling (1,4 procent per jaar) is voldoende om het netwerk in hetzelfde tempo te ontwikkelen als dat van Europese concurrenten. Rekening houdend met het huidige capaciteitsplafond op Schiphol en met de ontwikkelingen op secundaire luchthavens is in de periode 2021-2025 een jaarlijkse groei van 1,5% nodig om in lijn met de Europese concurrentie te ontwikkelen.

Hoewel het transferaandeel op Schiphol een dalende trend laat zien, neemt het absolute aantal transferpassagiers nog steeds toe. Doordat markten zich blijven ontwikkelen verwachten we dat deze ontwikkelingen doorzetten. Dat betekent dat hub & spoke systemen relevant blijven, maar dat de afhankelijkheid van transfer afneemt. Aanhoudende capaciteitsrestricties zorgen voor een versnelde daling van het aandeel transferpassagiers, maar de hubcarrier zal voor de meeste (intercontinentale) verbindingen afhankelijk blijven van het transfersegment.

Gebruikte methode
De welvaartseffecten die in de studie zijn gekwantificeerd bestaan uit effecten voor passagiers, de luchtvaartsector en het overige bedrijfsleven en het klimaat. Daarvoor is gebruik gemaakt van het SEO NetCost passagierskeuzemodel en het SEO emissiemodel. De gevolgen van aanhoudende schaarste op het Schipholnetwerk zijn bepaald met het SEO connectiviteitsmodel NetScan.