Aanleiding en vraagstelling
De regio Groningen-Assen (RGA) en de provincie Groningen hebben SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven om de economische impact van de coronacrisis op de economische groei en werkgelegenheid te onderzoeken. Daarbij is tevens gekeken naar de effecten op de sectoren in de regio zoals creatieve industrie, energie, ICT, horeca en universitair onderwijs.

Resultaten
De coronamaatregelen hebben een negatief effect van € 324 miljoen op de economie van de provincie Groningen (in termen van toegevoegde waarde/bbp) voor elke maand dat de crisis voortduurt. Dit is een effect van -1,3 procent van het bruto regionaal product per maand dat de beperkende maatregelen moeten worden voortgezet. Voor de RGA is dit per maand € 319 miljoen, oftewel -1,2 procent van het bruto regionaal product.

De economie van de provincie Groningen en de RGA wordt relatief minder sterker geraakt door de coronacrisis dan de economie van Nederland als geheel. Dit komt door het relatief grote aandeel van sectoren de winning van aardolie en aardgas, de energiesector en enkele industriële sectoren zoals de papier- en grafische industrie. Deze sectoren worden gemiddeld minder sterk geraakt door de maatregelen tegen het coronavirus dan andere sectoren.

De impact op de economische groei zal ook gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Circa 22 procent van de banen wordt direct of indirect geraakt door de maatregelen. Dit betreft in de provincie Groningen 67.000 banen en voor de RGA 72.000 banen. Dit betreft een inschatting van het maximale aantal banen dat mogelijk kan verdwijnen als gevolg van de coronacrisis. Omdat de centrale overheid steunmaatregelen in het leven heeft geroepen, blijft een deel van deze banen vooralsnog behouden. Het is op dit moment onduidelijk of de steunmaatregelen voldoende zullen zijn voor werkgevers om de periode met verminderde omzet te overbruggen en langdurige uitval van productie en verlies van werkgelegenheid te voorkomen.

De effecten zijn uitgesplitst naar de diverse deelregio’s. Hieruit blijkt dat de effecten relatief gezien groter zijn in Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving dan in Overig-Groningen en in Noord-Drenthe. De oorzaak van de verschillen is de sectorsamenstelling. Zo wordt de winning van aardgas in Overig Groningen en Noord-Drenthe minder hard geraakt door de coronacrisis dan bijvoorbeeld de hotelsector, die in Overig-Groningen juist relatief klein is.

Dit rapport presenteert vier scenario’s over het mogelijke verloop van de coronacrisis na 1 juni tot het einde van 2020. Deze scenario’s zijn geen prognoses, maar schattingen op basis van verschillende aannames over de duur en gevolgen van de maatregelen. In het meest gunstige scenario waarin de maatregelen duren tot 1 juni 2020 en daarna een herstelperiode van drie maanden optreedt, krimpt de economie van RGA en de provincie Groningen met 5,9 respectievelijk 6,2 procent in 2020. Dit betekent in beide gevallen een verlies aan toegevoegde waarde van in totaal € 1,5 miljard in 2020.

In de meest extreme variant zullen er voor heel 2020 (deels) maatregelen tegen de verspreiding van corona blijven bestaan met een geschatte impact van -€ 2,9 mld. op de toegevoegde waarde in zowel de RGA als de provincie Groningen. Dit betekent een economische krimp van respectievelijk -11,2 en -11,6 procent van het bruto regionaal product in 2020.

Gebruikte methode
De economische gevolgen van de coronacrisis zijn berekend met een input-outputanalyse. Het input-outputmodel berekent de keten van directe en indirecte effecten van productie-uitval als gevolg van de coronamaatregelen in alle sectoren in de economie van de RGA en de provincie Groningen. Hierbij is een basisanalyse uitgevoerd voor effecten tot 1 juni en zijn vier scenario’s gebruikt om de doorwerking van de crisis tot het einde van het jaar te kunnen inschatten.

De berekeningen in dit rapport zijn globale schattingen met een grote mate van onzekerheid, omdat metingen van de productie-uitval op dit moment ontbreken. SEO hanteert in dit rapport daarom een bandbreedte voor de berekende effecten op de economische groei en de werkgelegenheid.

Lees ook het persbericht van Regio Groningen-Assen bij publicatie van het rapport.