De Europese Commissie heeft in september 2007 een sectoraal onderzoek gepubliceerd naar zakelijke verzekeringsmarkt. De Commissie concludeert dat er aanwijzingen zijn dat de mededinging in dit segment van de gemeenschappelijke markt wellicht wordt beperkt of vervalst. De sector zakelijke verzekeringen omvat onder meer de coassurantie verzekeringen. Enkele belangrijke punten uit de sectorstudie die mogelijk relevant zijn voor de coassurantiemarkt betreffen de doorlooptijd van de verzekeringscontracten, de toepassing van best terms and conditions clausule (prijsleiderschap, vaste combinatievorming), conflict of interests doordat de makelaar op een tweezijdige markt actief is, en de transparantie van beloningen.

In dit (Engelstalige) rapport gaat SEO Economisch Onderzoek in op deze en andere punten uit het rapport van de Europese Commissie en wordt bekeken in hoeverre deze punten vanuit mededingingseconomisch perspectief wel of geen rol spelen op de Nederlandse coassurantiemarkt.