Over het onderzoek
SEO Economisch Onderzoek heeft begin 2022 een analyse uitgevoerd over de investerende partijen in de markt voor duurzame elektriciteit. Shell heeft SEO gevraagd om, naast investeringen in elektriciteitsopwekking, ook de andere investeringen in de energietransitie mee te nemen die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Deze analyse gaat in op investeringen in hernieuwbare energie. Daarnaast worden ook andere technologieën die broeikasgassen reduceren onderzocht, zoals CO2-opslag en waterstof.

Over de methode
Op basis van publieke bronnen is een inschatting gemaakt van de investeringsbeslissingen op het gebied van duurzame technologieën. Ten eerste kijkt deze analyse naar het opgestelde en geplande vermogen omgerekend in euro’s van 2016 tot en met 2021, gebaseerd op gegevens van het vorige SEO-onderzoek, RVO (de SDE‑beschikkingen), PBL en diverse websites van investerende bedrijven. Ten tweede worden bedragen van de regelingen binnen de Topsector Energie voor de periode 2011-2021 in kaart gebracht. Dit geeft een beeld van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling in nieuwe en aanvullende technologieën. Deze investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn mogelijk richtinggevend voor de energietransitie in de komende jaren.

Resultaten
Van de private partijen met projecten waarvoor tussen 2016 en eind 2021 een zogeheten final investment decision (FID) is genomen, heeft Shell met ongeveer 3,1 miljard euro het hoogste investeringsbedrag. Vattenfall en RWE zijn met een breed portfolio aan technologieën ook grote investeerders (2,1 respectievelijk 1,3 miljard euro). De grootste investeringsbedragen voor opgesteld en gepland vermogen zijn toe te rekenen aan wind op zee. Voor uitgaven in onderzoek en ontwikkeling in de energietransitie voeren onderzoeksinstellingen — de universiteiten en TNO —de lijst aan. Onder private partijen heeft Shell het hoogste besteedde bedrag (circa 64 miljoen euro) en neemt dit bedrijf het vaakst deel aan projectconsortia. Eneco staat met ongeveer 62 miljoen euro op de tweede plaats en Dow met ongeveer 40 miljoen euro op de derde plaats. Verder is de rol van nutsbedrijven, netbeheerders en industrieterreinen onmisbaar voor de energietransitie.