Het geluid dat vliegtuigen produceren kan vooral in de nabijheid van een luchthaven leiden tot overlast. Personen die in de omgeving van Schiphol overlast ervaren als gevolg van landende en startende vliegtuigen konden hierover klagen bij het Informatie en Klachtenbureau Schiphol (IKB).

In 2005 heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) in opdracht van de CROS een eerste analyse uitgevoerd naar de relatie tussen klachten en vliegtuigbewegingen op Schiphol. De analyse had betrekking op het gebruiksjaar 2004. In 2006 hebben SEO Economisch Onderzoek en het NLR deze analyse uitgebreid en verfijnd voor het gebruiksjaar 2005. Een jaarlijkse reproductie van deze analyse werd te kostbaar geacht. Daarom is SEO Economisch Onderzoek en het NLR gevraagd de analyse voor het gebruiksjaar 2006 slechts deels te herhalen en op enkele punten uit te breiden.

Nieuw in het onderzoek is de zogenaamde gebiedsgerichte analyse. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de geografische spreiding van de klagers en klachten. Onder andere wordt voor meerdere gebieden, vallend in de CROS-clusters, de relatie onderzocht tussen geluid en klachten.

De betreffende analyses en rapportage worden gemaakt ten behoeve van alle belanghebbende partijen in de luchtvaart. Echter het voornaamste doel van de rapportage is het ondersteunen van beleid(sontwikkelingen). Tevens wordt met een dergelijke analyse de overlast erkend zoals de omgeving die ondervindt.