SEO heeft een kosten-batenanalyse uitgevoerd van verbetering van de zeesluizen van het Noordzeekanaal bij IJmuiden. Daaruit blijkt dat de baten sterk uiteen lopen, afhankelijk van onder meer de vormgeving van het project en de toekomstige groei van de goederenstromen. Desalniettemin zal de oorspronkelijk geplande nieuwe Grote Sluis uit de Trajectnota MER (2001) naar alle waarschijnlijkheid een negatief welvaartseffect sorteren. Alternatieven kennen vaak ook een negatief saldo maar komen minder ongunstig uit dan de Grote Sluis. De uitkomsten zijn echter gevoelig voor de kosten van risico van uitval van de huidige Noordersluis.

In overleg met de Minister van Verkeer en Waterstaat is de Projectorganisatie Zeetoegang IJmuiden in 2004 gestart met een nieuwe verkenning van mogelijkheden. Verbreding van alternatieven speelt hierbij een belangrijke rol. Naast een nieuwe sluis wordt ook een ‘open zeetoegang’ overwogen, die alleen tijdens vloed wordt gesloten. Door middel van een prijsvraag wordt gezocht naar innovatieve en kostenefficiĆ«nte alternatieven

Het onderzoek heeft allereerst de kosten en baten van een Grote Sluis opnieuw in kaart gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van bestaand materiaal, waarbij een update heeft plaatsgehad op basis van meer recente informatie. Vervolgens zijn de kosten en baten van een reeks van alternatieven geschat. Tenslotte zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd ten aanzien van onzekerheden die bij de voorspelling van de baten een rol spelen.