De Tweede Kamer heeft in juni 2015 gevraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. De staatssecretaris van VWS heeft toegezegd een voorstudie te doen om te zien of een maatschappelijke kosten-batenanalyse mogelijk is. Op dit moment is dit niet mogelijk omdat er geen effectmetingen beschikbaar zijn op basis waarvan een volledige kosten-batenanalyse kan worden gemaakt.