In opdracht van de stuurgroep van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT hebben SEO Economisch Onderzoek en Oberon onderzoek gedaan naar het functioneren van de leermiddelenmarkt voor het primair onderwijs. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in ontwikkelingen op en de werking van de markt voor leermiddelen in het primair onderwijs.

Het aanbod van leermiddelen is afgestemd op de vraag van het merendeel van de scholen. Gegarandeerde kwaliteit, betrouwbaarheid en ontzorging zijn de criteria op basis waarvan veel scholen leermiddelen inkopen. In die zin functioneert de markt naar behoren.

a)

b) Het schooladvies van schoolleveranciers speelt een grote rol bij de inkoopbeslissingen van scholen, terwijl de manier waarop het advies tot stand komt onduidelijk is.

De innovatie en digitalisering van leermiddelen verloopt stapsgewijs en volgens sommige partijen te traag. Dit is het gevolg van de behoudende vraag die scholen stellen en van het gedrag van leermiddelenproducenten. Snelle innovatie tast hun verdienmodel aan. Dit verandert naar verwachting als scholen op grote schaal andere producten uit de markt gaan vragen.

De wensen van scholen, leraren, ouders en leerlingen ten aanzien van digitale dienstverlening werken een toenemende verwevenheid van diensten en producten in de hand. Die toenemende verwevenheid roept vragen op over de toegankelijkheid voor nieuwe toetreders, de mate waarin aanbieders met elkaar concurreren, regievoering en vraagbundeling door scholen om innovatieve massa te bieden en de rol van de overheid om marktwerking en innovatie te bevorderen.