In de SUWI-wet is aan de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) de taak toebedeeld om een regeling te ontwikkelen en uit te voeren waarmee regionale, sectorale en bedrijfsinitiatieven op het gebied van re-integratie gestimuleerd kunnen worden. Op grond van deze taak is in 2002 de Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde Werknemers (SVWW) van start gegaan. In de SVWW zijn re-integratieprojecten gesubsidieerd die vanuit de vraagzijde van de arbeidsmarkt (werkgevers, sectoren) waren geïnitieerd. In totaal zijn er in 2002 en 2003 87 SVWW-projecten van start gegaan. In deze projecten zijn op grotere en kleinere schaal werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers met scholing en/of werkervaringsplaatsen gekwalificeerd en begeleid naar een nieuwe baan.

Een goede vergelijking tussen de resultaten van de SVWW en die van de trajecten van UWV en gemeenten is gezien het verschil in perspectief zeer relevant. Een groot deel van de UWV- en gemeentelijke trajecten is vooral aanbodgericht, terwijl met de SVWW meer vraaggerichte trajecten in gang zijn gezet. Dit rapport geeft uitsluitsel over de mate van succes van de Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde Werknemers (SVWW).