Onderzoek naar de effecten van de onderwijs wordt steeds vaker onderverdeeld in de traditionele of ‘naïeve’ evaluaties enerzijds en nieuw of ‘hard’ onderzoek anderzijds. Het verschil wordt bepaald in hoeverre er in het onderzoek rekening is gehouden met de causaliteit en dus met het probleem van endogeniteit.

Het Ministerie van OCW wil inzicht verkrijgen in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsinterventies. waarbij dit probleem expliciet is aangepakt. SEO Economisch Onderzoek is gevraagd om op een vijftal thema’s een inventarisatie te maken van de recente publicaties die hieraan voldoen. Dit overzicht geeft tevens aan alwaar de zogenaamde ‘witte vlekken’ zich bevinden en bij welke thema’s geen of bijzonder weinig ‘harde’ evaluaties voorhanden zijn.