De duinen bij Noordwijk worden gezien als een van de zwakke schakel in de kustverdediging van West-Nederland. Er zijn een aantal alternatieve plannen bedacht die de onveiligheid op de duinen (risico van afslag) en daarachter (risico van duindoorbraak) verminderen. De verbetering van de veiligheid op en achter de duinen zijn een maatschappelijke baat. Verder zijn er in sommige alternatieven meer mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit in Noordwijk te verbeteren. Echter de ingrepen die daarvoor nodig zijn vereisen financiële offers.

Om te achterhalen welk alternatief voor de maatschappij als geheel het meest aantrekkelijk is, is in dit rapport een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld. Binnen de MKBA worden alle effecten die de welvaart van Nederland beïnvloeden in kaart gebracht. Welvaart wordt daarbij breed gedefinieerd: het gaat niet alleen om financieel-economische consequenties maar ook om de gevolgen voor milieu en veiligheid e.d. De effecten worden zoveel mogelijk in geld uitgedrukt zodat deze onderling vergelijkbaar zijn. Onzekerheden zijn door gevoeligheidsanalyses in kaart gebracht.