Het onderzoek
Met het Nationaal Programma Onderwijs voor mbo en ho (NPO mbo-ho) zijn middelen beschikbaar gesteld aan (onder andere) onderwijsinstellingen om de gevolgen voor studieloopbanen die de coronapandemie teweeg heeft gebracht aan te pakken. In totaal is er € 2,7 miljard beschikbaar. De Macromonitor NPO mbo-ho heeft als doel een beeld te scheppen van de opgelopen studievertraging en leerachterstanden in het mbo en ho, in hoeverre die worden ingelopen en inzicht geven in of het NPO daar invloed op heeft gehad. In samenwerking met ResearchNed, KBA Nijmegen, ROA en Regioplan voert SEO dit onderzoek uit voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit betreft het eerste tussenrapport waarin inzicht wordt gegeven in de opgelopen achterstanden.

Resultaten
De resultaten van deze eerste tussenrapportage Macromonitor NPO mbo-ho laten zien dat er meer doorstromers zijn vanuit het vo in studiejaar 2020-2021, waarschijnlijk door de versoepelde examenregels. Zij zijn voornamelijk ingestroomd in het ho, in het mbo is de instroom eerder gedaald. De doorstroom in 2021-2022 lag in lijn met de jaren vóór corona. Dit tijdelijke effect zien we ook terug in het aantal hbo-stages en de baankansen van mbo’ers. Bij de uitbraak van corona is het aandeel hbo-studenten dat stage liep lager dan het jaar daarvoor, en het jaar daarna trok dat weer bij. Het aandeel van het cohort mbo-gediplomeerden dat na afstuderen een substantiële baan heeft gevonden in juni 2020 is lager dan het aandeel van het cohort wat een jaar later is afgestudeerd met meetmoment juni 2021. Tot slot zien we een daling in het welbevinden van studenten: ongeveer de helft van de eerstejaars studenten geeft aan dat hun welbevinden tijdens de coronaperiode veel minder is dan normaal.

Methode
Door middel van cohortanalyses op basis van DUO-gegevens, CBS Microdata en enquêtes zoals de Studentenmonitor en de Nationale Studenten Enquête worden cohorten vergeleken op allerlei indicatoren. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen cohorten die geen ‘last’ hebben gehad van de gevolgen van corona, en de cohorten die dat wel hebben. Via CBS Microdata is gecontroleerd voor verschillen tussen cohorten. Er is ook een eerste aanzet gedaan voor een MKBA als denkkader, waarin de belangrijkste effecten van het NPO worden geïdentificeerd en aannemelijk gemaakt.