Team

Koen van der Ven

Koen van der Ven is onderzoeker naar onderwijsvraagstukken. Zijn expertise ligt vooral bij empirische effectevaluaties, waarbij hij gebruik maakt van micro-econometrische technieken en administratieve databestanden.

Binnen het cluster Onderwijs versterkt Koen het onderzoeksteam met zijn kennis van econometrische en statistische onderzoeksmethodes zoals fixed effects modellen, regression discontinuity design, instrumental variables en diff-in-diff-modellen. Hij is ervaren met het gebruik van grote administratieve microdatabestanden van het CBS. Daarnaast ontwikkelt, programmeert en analyseert hij veelvuldig enquêtes en gaat hij graag in gesprek met betrokkenen om zijn onderzoeken in te kleuren.

Onderwerpen waar hij zich voornamelijk mee bezig houdt zijn de gelijke kansen in het onderwijs, doorstroom in het onderwijs en de overgang onderwijs-arbeidsmarkt. Hij is thuis op alle onderwijssectoren, van po tot ho. Recent onderzoek gaat over de (moeizame) overgang naar de arbeidsmarkt van mbo’ers met een migratieachtergrond, het lerarentekort, nieuwkomers in het onderwijs en de gevolgen van corona op jongeren. Ook doet hij onderzoek op andere terreinen, zoals de Wet Normering Topinkomens en culturele onderwerpen.

 

Na zijn bachelor Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam cum laude te hebben afgerond, heeft Koen de master Policy Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooid. In oktober 2017 verdedigde hij zijn masterscriptie met de titel ‘The long-term effects of early tracking’ die gaat over de lange termijn effecten van de overgang van basis- naar middelbare school. Deze scriptie heeft hij geschreven bij het Centraal Planbureau, waar hij ook werkzaam was voordat hij bij SEO is begonnen.

Wilt u weten wat Koen voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

k.vanderven@seo.nl