Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2020 een omzet behaald van circa € 3,9 miljard. Veel bedrijven hebben hun omzet zien krimpen als gevolg van corona, maar verwachten herstel in 2021.

Dit is de conclusie van de monitor Private aanbieders van beroepsopleidingen die SEO Economisch Onderzoek heeft opgesteld in opdracht van NRTO.

Resultaten
De omzet van de private aanbieders van beroepsopleiding is met € 0,5 miljard gestegen ten opzichte van 2017. Deze stijging wordt verklaard doordat zzp’ers in de opleidingsmarkt met €47.000 gemiddelde een hogere omzet realiseren. De omzet van opleidingsbedrijven met personeel is met € 1,05 miljoen vrijwel constant ten opzichte van 2017.

Ruim de helft van de bedrijven geeft aan dat de omzet in 2020 is gedaald ten opzichte van 2019. Waarschijnlijk is corona de oorzaak van deze daling ten opzichte van het jaar daarvoor. Daar staat tegenover dat meer dan de helft van de respondenten verwacht dat in 2021 de markt weer zal aantrekken.

In 2021 stonden er 32.084 opleidingsbedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor 83,7 procent van de populatie geldt dat de onderneming geen werknemers in dienst heeft: dit zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp). De omvang van de groep opleidingsbedrijven met personeel is in 2021 5.233. Van deze groep heeft 76,3 procent 2 tot maximaal 10 werknemers. 7,6 procent valt in de categorie van 10 tot maximaal 50 werknemers. De groep opleidingsbedrijven met meer dan 50 werknemers omvat 2,2 procent van het aantal bedrijven met personeel.

De monitor brengt diverse kenmerken van de private opleidingsbedrijven in kaart zoals het aantal werknemers, de bedrijfsleeftijd, het type opleidingen, het opleidingsniveau, opleidingsvormen en -duur en de sector waaraan opleidingen geleverd worden.

Methode
De monitor is gebaseerd op gegevens van de Kamer van Koophandel en de resultaten van een enquête onder aanbieders. 5.800 bedrijven hebben een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de enquête. De enquête is ingevuld door 256 respondenten. De respons is daarmee 4,4 procent. Dit percentage is vergelijkbaar met de respons op de enquête voor de eerdere edities van deze monitor.

Persbericht van de NRTO over de monitor.