Resultaten
De omzet van de toeristische markt in de gemeente Amsterdam is in 2017 ruim € 900 miljoen en er zijn 8.000 mensen werkzaam in deze sector. De analyse van de marktstructuur toont aan dat er geen sprake is van aanbieders met dominante marktposities. Voor vrijwel alle marktsegmenten -zoals attracties, rondleidingen en verkooppunten – is de marktstructuur te beschrijven als een markt met enkele concurrerende grote spelers en meerdere volgende kleinere spelers. Bij dit onderzoek is geen rekening gehouden met samenwerkingsverbanden en fusies tussen aanbieders over de marktsegmenten heen. Er zijn verschillende beleidsopties verkend om een gelijk speelveld tussen aanbieders in de toeristensector ook voor de toekomst te borgen. Dit beleid kan zich richten op het in kaart brengen van verticale samenwerking en het verlagen van toetredingsdrempels, bijvoorbeeld op terreinen waar de gemeente betrokken is bij uitgifte van schaarse vergunningen.

Het onderzoek
Het meeste onderzoek naar toerisme op bepaalde bestemmingen, zoals Amsterdam, focust zich op het gedrag van consumenten (toeristen) en de uiteindelijke marktuitkomsten (aantal toeristen, bestedingen, drukte etc.). Een economische analyse en duiding van de structuur van de aanbodzijde van de markt ontbreekt vaak en zo ook voor Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft SEO Economisch Onderzoek verzocht zo’n verkenning uit te voeren. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe ziet de economische ordening van de toeristensector in Amsterdam eruit?

Gebruikte methoden
De onderzoeksaanpak kent verschillende stappen en volgt qua structuur in grote lijnen een mededingingsonderzoek waarin een relevante markt dient te worden afgebakend of een eventuele economische machtspositie moet worden vastgesteld. Het onderzoek valt verder uiteen in deskresearch en kwantitatief onderzoek. In de deskresearch wordt op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur de integrale keten van toeristische dienstenaanbieders gekoppeld aan de marktstructuur en eventuele mededingingsrisico’s. Voor de toepassing op de gemeente Amsterdam maken we gebruik van de bestaande onderzoeken naar (deel)sectoren, zoals bijvoorbeeld studies naar de markt voor rondvaartboten. De kwantitatieve analyse draait om het vaststellen van concentratie in het aanbod van toeristische diensten en producten in Amsterdam en combineert verschillende databronnen, waaronder CBS-Microdata en Kamer van Koophandel-gegevens.