Ten behoeve van het Minderheden Onderzoek op de Arbeidsmarkt (MOA) zijn in 2005 opnieuw gegevens verzameld. Eind 2003, begin 2004 was de eerste meting. Destijds hebben 1343 allochtonen tussen de 15 en 64 jaar via Internet een vragenlijst ingevuld, waarbij de focus lag op jongeren tot en met 34 jaar. In 2005 zijn 1873 allochtonen tussen 15 en 35 jaar via Internet ondervraagd. Alleen de vier grootste groepen allochtonen in Nederland zijn ondervraagd: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen. Deze gegevens zijn niet zonder meer representatief voor alle allochtonen in Nederland tussen de 15 en 35 jaar in deze vier groepen. De verzamelde gegevens zijn, om representativiteit te bewerkstelligen, door middel van per respondent verschillende ‘weegfactoren’ gecorrigeerd. In dit rapport worden de toegepaste correcties beschreven.

Het verzamelen van gegevens via Internet heeft twee gevolgen voor de representativiteit van de data. Ten eerste is het bekend dat vooral jongeren en hoger opgeleiden en – in mindere mate – mannen gebruik maken van Internet. Dat heeft tot gevolg dat ouderen, lager opgeleiden en vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in een internetsteekproef. Om een dergelijke steekproef representatief te maken voor heel Nederland dienen alle gegevens hiervoor te worden gecorrigeerd. Dit gebeurt door middel van weging.

Ten tweede zijn er verschillende vragen gesteld over mediakanalen die kunnen worden gebruikt bij de oriƫntatie op een nieuwe baan. Uiteraard behoort ook Internet tot de mogelijke mediakanalen. Als de (gewogen) gegeven antwoorden op deze vraag als representatief voor de allochtone Nederlandse bevolking zouden worden beschouwd, wordt het gebruik van het mediakanaal Internet overschat. Bovendien zullen andere kanalen ten gevolge van substitutie zeer waarschijnlijk worden onderschat. Bij deze vragen is de eerstgenoemde correctie dus niet toereikend. Zowel de jongeren als de ouderen en zowel de hoger als de lager opgeleiden in de steekproef zullen meer dan gemiddeld gebruik maken van Internet. Hetzelfde geldt voor zowel mannen als vrouwen in de steekproef. In dit geval dient dus te worden gecorrigeerd voor het ontbreken van allochtonen die geen toegang hebben tot Internet. Ook deze correctie heeft plaatsgevonden. Beide correcties worden in het rapoprt uitgebreid beschreven.