Resultaten
Pensioenfondsen passen 96,7 procent van alle normen toe. Daarnaast wijken fondsen op 1,7 procent van de normen gemotiveerde af. Conform het ‘pas-toe-of-leg-uit’ principe valt dit gemotiveerd afwijken ook onder naleving. Naleving bestaat dus uit toepassen enerzijds en gemotiveerd afwijken anderzijds. Het totale percentage naleving is dus 98,5 procent. De toepassing bij gedragsnormen is hoger dan bij rapportagenormen.

Ten opzichte van 2014 is de algehele naleving van de Code verbeterd van 94 naar 98,5 procent. Het overgrote merendeel van de fondsen is beter gaan naleven. De grootste winst is vanzelfsprekend geboekt door fondsen die in 2014 relatief slecht naleefden. Ook op normniveau kunnen we vaststellen dat vrijwel alle normen beter zijn nageleefd dan 5 jaar geleden.

Norm 33, over diversiteit in het bestuur en verantwoordingsorgaan/belanghebbendenorgaan, wordt in slechts 14 procent van de gevallen volledig nageleefd. Negen procent geeft een gemotiveerde afwijking, 77 procent van de fondsen passen de norm niet toe en hebben geen goed gemotiveerde afwijking. Hierbij moet wel vermeld worden dat de motivering van de afwijking bij norm 33 op verzoek van de commissie strenger is beoordeeld dan bij andere normen het geval is.

De Code kent in 2019 een breder draagvlak dan in 2014 en rapportage hierover is prominenter en vooral systematischer. Illustratief hiervoor is dat veertig procent van de fondsen het door de commissie aangedragen raamwerk voor goede rapportage hanteert, een kwart van de fondsen geeft middels een integrale tabel inzage in de naleving van alle normen. In de jaarverslagen uit 2014 werd de Code tevens minder vaak genoemd in het jaarverslag.

Ten slotte lijken de in de nieuwe Code genoemde thema’s aan te slaan. Diverse fondsen refereren aan deze thema’s en beschrijven vervolgens op welke wijze deze zijn verankerd in het fonds. Vaak gaat men hierbij verder dan de Code vraagt.

Lees hier het rapport van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen, gebaseerd op dit nalevingsonderzoek en gesprekken met pensioenfondsen.

Het onderzoek
De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd de naleving van de Code Pensioenfondsen over boekjaar 2019 in kaart te brengen. SEO deed dit eerder over boekjaar 2014 en laat zodoende tevens zien op welke wijze de naleving in die vijf jaar is veranderd. Het nalevingsonderzoek beslaat alle tot de Code behorende normen, met uitzondering van norm 40. Het doel van het onderzoek is om na te gaan in hoeverre de fondsen de Code Pensioenfondsen naleven en hoe zij dit doen.

Gebruikte methode
Het nalevingsonderzoek is uitgevoerd middels bureaustudie op basis van jaarverslagen van pensioenfondsen. Daarnaast is een kwalitatieve analyse gemaakt van hoe pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen gebruiken en hoe pensioenfondsen de code waarderen.