Resultaten
De naleving van de Code is met 98,4 procent hoog. Deze naleving bestaat uit 96,5 procent toepassing van bepalingen van de Code en 1,9 procent gemotiveerde afwijking van bepalingen. In 1,6 procent van de gevallen is niet-naleving vastgesteld. Dit betekent dat de vennootschap de bepaling niet toepast en daarbij niet conform bovenstaande voorwaarden motiveert dat de bepaling niet wordt toegepast.

Een steekproef van vijftien vennootschappen met een notering in het buitenland die aangeven de Code toe te passen kennen een vergelijkbaar hoge naleving. Op een aantal thema’s wijken zij wel vaker gemotiveerd af dan de vennootschappen met een notering in Nederland.

Het onderzoek
Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek van de Corporate Governance Code over boekjaar 2019, opgesteld in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.  Dit boekjaar zijn voor het eerst ook vijftien vennootschappen met een notering in het buitenland opgenomen in het onderzoek.

Gebruikte methode
Het nalevingsonderzoek bestaat uit twee delen. Het eigenlijke nalevingsonderzoek is uitgevoerd middels bureaustudie op basis van jaarverslagen en websites van beursgenoteerde vennootschappen. Daarnaast is een verdiepende analyse uitgevoerd aan de hand van jaarverslagen en focusgroepen om meer zicht te krijgen op de wijze van naleving, toelichting en uitleg van een aantal bepalingen.